Terms and conditions

Norwegian:
Betaling av faktura fra VIP Reiser: 1. Faktura kan betales kontant på vårt kontor. Ingen gebyrer påbeløpes og alle skatter og avgifter til flyselskapene er inkludert i våre priser. 2. Faktura kan betales med kort på vårt kontor. Det koster da 3% av fakturabeløp til thailandsk bank for denne transaksjonen. (eks: Faktura på 45.000 thb + 3% = 46.350 thb) 3. Faktura kan betales med overføring til vår Thailandske bank fra bank i Norge eller andre land. Da må alle gebyrer for overføring betales fra avsender + at det kommer et beløp til Thailandsk bank på 300 thb opptil 100.000 thb. (eks: Faktura på 45.000 thb + 300 thb = 45.300 thb overført) Ved overføring til Thailandsk bank kan det ta opptil 4-5 virkedager før pengene er mottatt og faktura kan effektueres. Eller det kan sendes på hasteoverføring som går på 24 timer via f.eks Western Union. Da må dette sendes i privat navn til Tom Stenshavn. 4. Faktura kan betales med visa eller mastercard via vår web side www.vipreiser.no/betaling med PayPal. PayPal tar et gebyr på ca 4,5%. (eks: Faktura på 45.000 thb + 4,5% = 47.025 thb) Dett fremkommer automatisk som TAX ved betaling. Ved betaling via vår web side og med PayPal mottar vi pengene umiddelbart. 5. Faktura vil ikke bli effektuert, og bestillinger vil ikke bli bekreftet før VIP Reiser har mottatt pengene til sin konto. Hvis det oppstår forsinkelser på grunn av feil, eller forsinkelser i systemet med overføring, har VIP Reiser intet ansvar for mistede bookinger, turer eller tjenester.
Bestilling av flybilletter fra VIP Reiser: 1. Ved booking av flybilletter står ikke VIP Reiser ansvarlige hvis booking blir kansellert av flyselskapet før kunden betaler og VIP Reiser utsteder billetten. Dette vil ikke påbeløpe noen kostnad for kunden, men ny billett må bookes så sant det er plasser ledige. Kunden må selv sørge for å betale billetten før billetten kanselleres i bookingsystemet fra flyselskapene. Ikke alle flyselskaper oppgir forfall for bookinger. 2. Når flybilletten er betalt av kunde og utstedt av billettkontor gjelder flyselskapenes refusjonsregler ved avbestilling. VIP Reiser har ingen mulighet til refusjon ut over det flyselskapene gir. VIP Reiser tar et gebyr ved annullering etter utstedelse av elektronisk billett. Vi gjør også oppmerksom på at det også kan påbeløpe seg gebyr fra billettutsteder og vi gjør også oppmerksom på at refusjon fra flyselskap kan ta flere måneder etter avbestilling. Blir billett derimot avbestilt samme dag som utstedelse, kan vi i visse tilfeller refundere hele beløpet minus et gebyr. 3. Når booking er gjort og billett skal betales og utstedes er det kundens ansvar å se til at bookingen stemmer med hensyn til flyreisen som står på bookingen. Hvis noe er feil etter utstedelse, kan ikke VIP Reiser garantere at booking kan gjøres om eller refunderes. 4. For billetter som blir avbestilt på grunn av ulykke eller sykdom og som ikke blir refundert av flyselskap, så kan kunde kontakte sitt reiseforsikringsselskap for søknad om refusjon.
Turer fra VIP Reiser og andre agenter via VIP Reiser: 1. Turer som er kjøpt via VIP Reiser og som skal gjennomføres av andre turoperatører, deretter avbestilt, vil kun bli refundert etter betaling ut i fra turoperatørens refusjons reglement. VIP Reiser vil bistå kunden med å søke refusjon via operatør og vil eventuelt kunne belaste kunde et gebyr for dette. For turer avbestilt etter betaling vil VIP Reiser fraskrive seg et hvert ansvar for turer som ikke blir refundert av turoperatør. 2. Klager på turer som er gjennomført av andre turoperatører vil bli behandlet av VIP Reiser og VIP Reiser vil bistå kunde i en klagesak videre til operatør. Det er derimot operatøren som bestemmer hvorvidt det vil foreligge refusjon, eller erstatning. VIP Reiser fraskriver seg ethvert erstatningsansvar ved klager på tur utført av andre operatører. 3. Turer som er bestilt og gjennomført av VIP Reiser selv, vil bli refundert så fremt VIP Reiser ikke har hatt utlegg i form av transport, hoteller etc. For avbestilling vil VIP Reiser kunne tilby refusjon som VIP Reiser selv får refundert ut i fra utlegg. Hvis VIP Reiser får avbestilling med mindre enn 7 dagers varsel før tur, vil ingen refusjon kunne bli gitt. 4. For turer som blir avbestilt på grunn av ulykke eller sykdom, vil kunde kunne henvende seg til sitt reiseforsikringsselskap for søknad om refusjon.
Visumhjelp fra VIP- Reiser: 1. VIP Reiser hjelper kunde med sjekk av papirer, konsultasjon om visumspørsmål, innsendelse av søknad, samt reiseforsikring, flybillett og gebyrer for søknad. VIP Reiser kan ikke love våre kunder at de får visum, da dette er det helt og holdent ambassaden og/eller UDI som bestemmer. 2. Ved avslag på visum, vil VIP Reiser ikke ha mulighet til å refundere noe av betalt visumhjelp. 3. Hvis det etter betaling av visumhjelp av en eller annen grunn ikke søkes visum, men VIP Reiser har mottatt betaling for visumpakken og startet sin hjelp, vil det ikke bli refundert penger for denne hjelpen. Det vil ikke bli refundert noe av innbetalt beløp, men kunden har mulighet til å benytte seg av samme pakken hvis dette gjøres innenfor 3 måneder. Når 3 måneder har gått tilfaller innbetalt beløp VIP Reiser.
English:
Payment of invoices from the VIP Tours: 1. Invoices can be paid in cash in our office. No fees and all taxes and charges to airlines are included in our ticket prices. 2. Invoices can be paid by card at our office. It costs additional 3% of the invoice amount to the Thai bank for this transaction. (Ex: Billing of 45,000 THB + 3% = 46,350 THB) 3. Invoices can be paid by transfer to our Thai bank from a bank in other countries. Then all fees should be paid for the transfer from sender + that there is an additional charge from the receiving Thai bank for 300 thb of the transferred amount under 100.000 thb. (Ex: Billing of 45,000 THB + 300 thb = 45,300 THB transferred) The transfer to the Thai bank may take up to 4-5 business days before the money is received and the invoice can be executed. Or it can be sent on urgent transmission, which is received in 24 hours. 4. Invoices can be paid with Visa or MasterCard via our web site with PayPal. PayPal takes a fee of approx. 4.5%. (Ex: Billing of 45,000 THB + 4.5% = 47,025 THB) Upon payment via our web page and with PayPal, VIP Tours receive the money immediately.
Ordering airline tickets from VIP Tours: 1. Booking of airline tickets with VIP Tours, the customer himself has the responsibility for follow up on the payment of the booking. If the airline cancel the booking before payment and issue, VIP Tours can help by making a new booking if it`s still seats available. It will be no cost for the customer for this service. The customer must arrange to pay his ticket before the ticket is canceled in the booking system from the airlines. Not all airlines provide due for bookings. 2. Once tickets are paid by the customer and issued by the ticket office it is the airlines insurance claims that rules in case of cancellation. VIP Tours has no way of reimbursement beyond what the airlines provide. VIP Tours takes a fee if cancellation occurs after the issuance of electronic tickets. We also note that it also can be presented a fee from the ticket issuer, and we do note that refunds from the airline could take several months after cancellation. If however, the ticket is canceled on the day of issuance, we will refund the full amount minus a fee. 3. When the booking is made and tickets shall be paid and issued, it is the customer’s responsibility to ensure that the booking is right and all flight times are right on the booking form. If something is wrong after issue, VIP Tours cannot guarantee that the booking can be changed or refunded. 4. For tickets to be canceled due to accident or illness and are not reimbursed by the airline, the customer can contact their travel insurance company for an application for reimbursement.
Tours from VIP Tours and other agents through VIP Tours: 1. Tours purchased through VIP Tours and to be implemented by other tour operators, then canceled, will only be reimbursed for payments based on tour operator’s reimbursement regulations. VIP Tours will assist the customer to seek reimbursement via the operator and could possibly charge the customer a fee for this. For trips canceled after payment, VIP Tours disclaim any responsibility for tours that are not reimbursed by the tour operator. 2. Complaints about the tours that are conducted by the customer for tours implemented by other tour operators will be treated by VIP Tours, and VIP Tours will assist the customer in a further appeal to the operator. However, it is the operator who decides whether there will be refund or replacement. VIP Tours disclaims any liability in case of complaints about the trip made by other operators. 3. Trips that are booked and paid, then cancelled, will be refunded as long as VIP Tours has not had expenses in the form of transport, hotels etc. VIP Tours offer a refund only if VIP Tours gets a refund from the parties already being booked and paid. If a VIP Tour is canceled with less than 7 days notice before the trip, no refund could be given. 4. For trips that are canceled due to accident or illness, the customer could turn to their travel insurance company for an application for reimbursement. 5. Invoices will not be effectuated, and orders not confirmed before VIP Tours has received the payment to their account. If there are delays in case of faults or delays in the system with transactions, VIP Tours has no liability for lost bookings, trips or services.

If you have any questions, please contact VIP Tours direct.